Grön flagg

- ett arbete mot hållbar utveckling i förskolan


 

Vår förskola har Grön Flagg - ett verktyg och en certifiering ifrån Håll Sverige Rent.

Grön Flagg innebär ett långsiktligt arbete för hållbar utveckling på Örtagårdens förskola. Det här gör vi genom att arbeta med utepedagogik. I tvärgrupper tränar vi det sociala samspelet och får lekar, naturupplevelser samt ett lustfyllt lärande.

 

Våra mål med Grön Flagg
  • Att medvetandegöra barnen om betydelsen av att vårda naturen, kompostering och miljöarbete
  • Att göra barnen medvetna om vad som händer i naturen under året
  • Att få alla barn, föräldrar och pedagoger att känna sig delaktiga i förskolans arbete för hållbar utveckling
  • Att med läroplanen som utgångspunkt utveckla utepedagogiken på förskolan

 

Arbetsområde: Livsstil och hälsa.

Sagans fantastiska och magiska värld ska genomsyra vårt abetssätt, allt arbete och lärande ska utgå från en gemensam saga för hela huset. Med sagan som pedagoiskt hjälpmedel kan alla delar i läroplanen införlivas. Vi stärker och utvecklar naturligt samarbetet över förskolans tre avdelningar.

 

Förskolans uppdrag enligt Lpfö 98/ Lgr 11

”Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö-och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhåll­ningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid.”

”Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.”

”Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.”