Våra målsättnigar


På Örtagården strävar vi vuxna efter att vara goda förebilder genom att ha:
 • Ett stort hjärta
 • Lyssnande öron
 • Glädje i blicken

Normer och värden:
 • "respekt och ansvar" (Lpfö 98/10)
 • "förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av kön, social eller etnisk bakgrund"

Vi strävar efter att utveckla vår förmåga till ömsesidig respekt, empati och ansvar; när det gäller kompisar, leksaker, djur och natur. Genom att arbeta med rollspel på olika sätt, sagor, skapande, lekar och naturupplevelse ges våra barn möjlighet att nå Örtagårdens mål.

 

Utveckling och lärande:
 • "utvecklar sin identitet och känner trygghet i den"
 • "utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära"
 • "utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga"
 • "utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra"
 • "utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama"

Grunden för lärande och utveckling är att barnen känner trygghet här på Örtagården. Med trygghet menar vi att barnen vågar visa sitt rätta jag både inför varandra och oss pedagoger. För oss är det viktigt att alla barn ges möjlighet till att utvecklas så deras nyfikenhet för nya utmaningar stimuleras och ges möjlighet att utforska sin lekmiljö och utveckla en tillit till sin egen förmåga. Genom lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och drama stärks barnens identitet och självkänsla. Språket stimuleras genom vårt arbete med sagor, rim, ramsor, tecken som stöd och visasamling.

 

Barns inflytande:
 • "utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation"
 • "utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö"

Vi pedagoger skall vara inlyssnande och stötta barnen i deras funderingar, tankar och åsikter. Genom att ställa "rätt" frågor och ha ett lyssnande förhållningssätt hjälper vi barnen framåt i sina tankar och resonemang och stöttar dom i att utveckla sin förmåga att stå för sina handlingar och ta ansvar för och göra de val de är mogna för att göra.

 

Förskola och hem:

Vi strävar efter ett gott samarbete med föräldrarna. Detta arbete börjar under inskolningen då vi etablerar den första kontakten med familjen. Uppföljningssamtal erbjuder vi några veckor efter att barnen börjat på förskolan. En gång om året och vid behov har vi utvecklingssamtal, då vi tillsammans diskuterar barnens förskolevistelse och föräldrarna har möjlighet att komma med synpunkter. Vi försöker tillmötesgå familjens önskemål så långt det är möjligt. När föräldrarna gör sina arbetsdagar får de insyn i verksamheten och har möjlighet att komma med synpunkter. Föräldrarna kan också påverka verksamheten genom styrelsen.